วันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2555

wish

wish เป็นกริยา หมายถึง "ปรารถนาดี หรือต้องการ" มีวิธีใช้ดังนี้
     1. to wish (someone) to do something

                   wish + to + V1
            เป็นความปรารถนาหรือต้องการ ทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นไปได้
               - We wish to book some seats for the concert.
              - Do you wish to sit here , sir?
              - She wishes to go to the party.

      2. to wish someone something
                 wish + Noun + Noun
            เป็นความปรารถนาให้ผู้อื่น ได้รับความสุขสำเร็จหรือสิ่งที่ดีงาม
              - We wish him all the best.
              - I wish you a Happy New Year.
              - I wish you success and happiness.
              - I wish you a Merry Christmas.
              - I wish you the very best of luck.

      3. to wish (that) + noun clause
            ประโยคที่ใช้ตามหลัง wish นั้นเป็นประโยคแสดงสิ่งที่ปรารถนาซึ่งตรงข้ามกับความเป็นจริง
            หรือปรารถนาในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ซึ่งมีวิธีใช้ ดังนี้

              3.1 ความปรารถนาในปัจจุบัน
                      wish      + Past Simple           (wish = If only ซึ่งใช้แทนกันได้)
                      If only
           - Do you wish you lived in America now?
           - I wish I could speak German.
           - We wish we weren't so tired.
             ประโยคทั้ง 3 ข้างต้นนี้ ความเป็นจริงมิได้เป็นอย่างที่ปรารถนา เมื่อเรานึกถึงความเป็นจริงที่เกิดขึ้น
              เราใช้ "I'm sorry" หรือ "It's a pity" แสดงความจริงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
               เราใช้ I'm sorry หรือ It's a pity + Present Simple
                - Do you wish you lived in America now? (ความปรารถนาในปัจจุบัน)
                        (=Are you sorry / Is it a pity you don't live in America now? - ความจริงในปัจจุบัน)
                - I wish I could speak German. (ความปรารถนาในปัจจุบัน)
                        (= I'm sorry/It's a pity I can't speak German. -- ความจริงในปัจจุบัน)
                - We wish we weren't so tired. (ความปรารถนาในปัจจุบัน)
                        (= I'm sorry / It's a pity we are so tired. --- ความจริงในปัจจุบัน)
         ดังนั้นการใช้ wish ต้องดูว่าเป็นความปรารถนาในปัจจุบัน อดีต หรืออนาคต

             3.2 ความปรารถนาในอนาคต
                           wish         + S + would + V1
                           (If only)
                       - I wish I could go with you next Sunday. (ถ้าประธานเป็นคนเดียวกัน ใช้ could)
                         (If only I could go with you next Sunday.)
                       - I wish Jack would come to my birthday party tomorrow evening.
                           (= It's a pity Jack won't come.)
                       - He wishes he could swim.
                           (=It's a pity he can't swim.)
                       - She wishes I would go with her.
                           (=I'm sorry I won't go with her.)

              3.3 ความปรารถนาในอดีต
                          wish        + Past Perfect
                           If only
                      เป็นการแสดงความปรารถนาสิ่งที่ไม่อาจเป็นจริงขึ้นมาได้ และตรงข้ามกับความเป็นจริงในอดีต
                          - I wish you had been here yesterday. ฉันปรารถนาว่าคุณอยู่ที่นี่เมื่อวานนี้
                               (= It's a pity you weren't here yesterday.) ความเป็นจริงคือเมื่อวานคุณไม่ได้อยู่ที่นี่
                          - I wish it hadn't rained heavily yesterday. ความปรารถนาเหตุการณ์ในอดีต
                               (=It's a pity it rained heavily yesterday. ความจริงในอดีต)
                          - I wish I had worked harder last semester. ความปรารถนาเหตุการณ์ในอดีต
                               (= It's a pity I didn't work harder last semester. ความเป็นจริงในอดีต)
                          - If only the weather had been better yesterday. ความปรารถนาในอดีต
                               (=It's a pity the weather wasn't better yesterday. ความเป็นจริงในอดีต)
           wish เป็นกริยา หมายถึง "ปรารถนาดี หรือต้องการ" มีวิธีใช้ดังนี้

     1. to wish (someone) to do something

                   wish + to + V1
            เป็นความปรารถนาหรือต้องการ ทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นไปได้
               - We wish to book some seats for the concert.
              - Do you wish to sit here , sir?
              - She wishes to go to the party.

      2. to wish someone something
                 wish + Noun + Noun
            เป็นความปรารถนาให้ผู้อื่น ได้รับความสุขสำเร็จหรือสิ่งที่ดีงาม
              - We wish him all the best.
              - I wish you a Happy New Year.
              - I wish you success and happiness.
              - I wish you a Merry Christmas.
              - I wish you the very best of luck.

      3. to wish (that) + noun clause
            ประโยคที่ใช้ตามหลัง wish นั้นเป็นประโยคแสดงสิ่งที่ปรารถนาซึ่งตรงข้ามกับความเป็นจริง
            หรือปรารถนาในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ซึ่งมีวิธีใช้ ดังนี้

              3.1 ความปรารถนาในปัจจุบัน
                      wish      + Past Simple           (wish = If only ซึ่งใช้แทนกันได้)
                      If only
           - Do you wish you lived in America now?
           - I wish I could speak German.
           - We wish we weren't so tired.
             ประโยคทั้ง 3 ข้างต้นนี้ ความเป็นจริงมิได้เป็นอย่างที่ปรารถนา เมื่อเรานึกถึงความเป็นจริงที่เกิดขึ้น
              เราใช้ "I'm sorry" หรือ "It's a pity" แสดงความจริงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
               เราใช้ I'm sorry หรือ It's a pity + Present Simple
                - Do you wish you lived in America now? (ความปรารถนาในปัจจุบัน)
                        (=Are you sorry / Is it a pity you don't live in America now? - ความจริงในปัจจุบัน)
                - I wish I could speak German. (ความปรารถนาในปัจจุบัน)
                        (= I'm sorry/It's a pity I can't speak German. -- ความจริงในปัจจุบัน)
                - We wish we weren't so tired. (ความปรารถนาในปัจจุบัน)
                        (= I'm sorry / It's a pity we are so tired. --- ความจริงในปัจจุบัน)
         ดังนั้นการใช้ wish ต้องดูว่าเป็นความปรารถนาในปัจจุบัน อดีต หรืออนาคต

             3.2 ความปรารถนาในอนาคต
                           wish         + S + would + V1
                           (If only)
                       - I wish I could go with you next Sunday. (ถ้าประธานเป็นคนเดียวกัน ใช้ could)
                         (If only I could go with you next Sunday.)
                       - I wish Jack would come to my birthday party tomorrow evening.
                           (= It's a pity Jack won't come.)
                       - He wishes he could swim.
                           (=It's a pity he can't swim.)
                       - She wishes I would go with her.
                           (=I'm sorry I won't go with her.)

              3.3 ความปรารถนาในอดีต
                          wish        + Past Perfect
                           If only
                      เป็นการแสดงความปรารถนาสิ่งที่ไม่อาจเป็นจริงขึ้นมาได้ และตรงข้ามกับความเป็นจริงในอดีต
                          - I wish you had been here yesterday. ฉันปรารถนาว่าคุณอยู่ที่นี่เมื่อวานนี้
                               (= It's a pity you weren't here yesterday.) ความเป็นจริงคือเมื่อวานคุณไม่ได้อยู่ที่นี่
                          - I wish it hadn't rained heavily yesterday. ความปรารถนาเหตุการณ์ในอดีต
                               (=It's a pity it rained heavily yesterday. ความจริงในอดีต)
                          - I wish I had worked harder last semester. ความปรารถนาเหตุการณ์ในอดีต
                               (= It's a pity I didn't work harder last semester. ความเป็นจริงในอดีต)
                          - If only the weather had been better yesterday. ความปรารถนาในอดีต
                               (=It's a pity the weather wasn't better yesterday. ความเป็นจริงในอดีต)

wish